Історія кафедри Медичної Інформатики ТДМУ

Короткий історичний екскурс

Історія кафедри медичної інформатики Тернопільського державного медичного університету бере свій початок у 1992 році. У цьому році на кафедрі фізики Тернопільської медичної академії розпочалося викладання курсу "Основи медичної інформатики". Співробітниками кафедри, одними з перших в Україні, було створено комп'ютерні лабораторії, обладнані вітчизняними компўютерами "ПК-01" (м. Львів), а, дещо пізніше, - "ZX-Spectrum". В 1995 році була створена компў ютерна лабораторія на основі більш досконалих вітчизняних персональних комп'ютерів "Пошук-1" і "Пошук-2".

У травні 1998 року відбулася реорганізація кафедри фізики. На її основі була створена кафедра медичної інформатики з фізикою і спецобладнанням. 1 вересня 1998 року новостворена кафедра зустріла у приміщенні нового навчального корпусу по вулиці Чехова, 3. В її розпорядженні знаходилося 17 кімнат. Було створено 3 фізичні і 4 комп'ютерні навчальні лабораторії. В навчальному процесі було задіяно майже 40 персональних комп'ютерів, сучасних на той час. В одній з лабораторій відкрито комп'ютерний центр, в якому в позааудиторний час співробітники і студенти медичної академії могли вирішувати індивідуальні завдання з використанням обчислювальної техніки.

У період від 1998 до 2001 року керівництво кафедрою здійснював старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, вихованець вузу, - Арсен Гудима. Під його керівництвом була розроблена нову навчальна програма з медичної інформатики, згідно з якою вивчення предмета відбувалося впродовж 6-ти років навчання, викладалися основи роботи з персональним комп’ютером, а також сучасні технології обробки медико-біологічної інформації. У 2001 році Арсен Гудима захистив докторську дисертацію на тему "Низькоенергетичне магніто-лазерне випромінювання у профілактиці і терапії токсичних уражень печінки". За час роботи на кафедрі він опублікував понад 60 наукових робіт, отримав 2 патенти.

У 2001 році кафедру очолив тоді доцент, кандидат фізико -математичних наук а сьогодні професор, доктор технічних наук Марценюк Василь Петрович. Під його керівництвом підготовлено навчальні посібники: “Медична інформатика. Початковий курс”, “Медична інформатика. Проектування і використання баз даних”, “Медична інформатика. Інструментальні та експертні системи”, “Медична інформатика. Методи системного аналізу”, “Основи вищої математики. Комп’ютеризований курс”, підготовлено 2 англомовні монографії, 2-томний підручник для англомовних студентів, обладнано ще одну комп’ютерну лабораторію, здійснено під’єднання кафедри до мережі Інтернет. У 2005 році Василь Марценюк захистив докторську дисертацією “Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень”, яка виконувалася також на базі кафедри системного аналізу і теорії прийняття рішень факультету кібернетики Київського національного універсистету ім. Т. Шевченка. За темою дисертації опубліковано більше 100 наукових робіт, отримано 4 авторських свідоцтва на комп’ютерні програми.

Впродовж 2001-2011 років зміцнювалася матеріальна база кафедри, проводилася модернізація комп’ютерної техніки, мережевого обладнання. З 2005 року мережевий вузол кафедри медичної інформатики став основою комп’ютерної мережі Навчально-наукового інституту дослідження та аналізу патологічних процесів, що запрацював на базі корпусу по вул. Чехова, 3, та комп’ютерної мережі кафедр факультету стоматології, на базі корпусу по вул. Чехова, 7. Протягом даного періоду на кафедрі неодноразово відбувалася реорганізація навчального процесу, з метою впровадження сучасних досягнень інформаційних технологій у навчальний процес та структуру навчальних дисциплін.

Колектив кафедри Медичної Інформатики ТДМУ восени 2002 року:

Сьогоднішні дні кафедри Медичної інформатики

Сучасний етап розвитку кафедри медичної інформатики розпочався у 2011 році як результат реорганізації кафедри біофізики з медичною інформатикою. Кафедру медичної інформатики було виділено в окремий структурний підрозділ Тернопільського державного медичного університету. Кафедра займала 5 кімнат на 2 поверсі того ж навчального корпусу по вул. Чехова, 3. В штаті кафедри працювали 1 професор, 2 доценти, 8 асистентів, 1 лаборант. Було обладнано 4 спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, в яких проводилися заняття з курсу "Медична інформатика" для студентів медичного та стоматологічного факультетів, а, також, з курсів "Інформаційні технології у фармації" (2 частина) та "Комп’ютерні технології у фармації" для студентів фармацевтичного факультету. Для проведення занять з курсу "Європейський стандарт комп’ютерної грамотності" викладачами кафедри широко використовувалися, вже численні на цей час, комп’ютерні зали університету.

У вересні 2013 кафедру було переведено у Інститут морфології ТДМУ, що розміщується по вул. Руська 12. При цьому кафедра фактично отримала майже повністю нову матеріальну базу. Зокрема, парк ПК на 95% замінено на сучасні термінальні комплекси. Таким чином, на кафедрі створено 84 робочих місця для навчання студентів. Слід зазначити, що процес заміни матеріально-технічної бази був не простим. Всім працівникам кафедри довелося прикласти великих зусиль для забезпечення розгортання навчального процесу у 2013/2014 н.р. Фактично з нуля довелося вибудовувати мережеву інфраструктуру кафедри.

Новиі комп'ютерні зали кафедри Медичної Інформатики в корпусі Інституту Морфології ТДМУ:

У вересні 2014 завідувачем кафедри призначено доцента, кандидата технічних наук Семенця Андрія Володимировича.

Розпочався ще один етап становлення кафедри медичної інформатики. У навчальний процес та наукову роботу кафедри залучаються сучасні досягнення у галузі віртуалізації та хмарних технологій. Розробляються методики використання можливостей соціальних мереж та сервісів у вирішенні задач телемедиции та дистанційного навчання. Налагоджується співпраця з розробниками сучасних медичних інформаційних систем з метою залучення їх рішень в навчальному процесі.

У грудні 2016 року завідувачем кафедри призначено доктора біологічних наук, доцента, Вакуленка Дмитра Вікторовича.

На наступному етапі становленні кафедри медичної інформатики у навчальному процесі відбулась інтеграція:

  • Методів математичного моделювання процесів з галузі медицини, фармації та біології в курси Комп'ютерне моделювання у фармації, Інформаційні технології (за проф.спрямуванням).

  • Методи аналізу біосигналів та Артеріальних осцилограм (за Вакуленко Д.В. Вакуленко Л.О.) в курси, що викдажаються на кафедрі медичної інформатики.

  • Розроблена проф. Вакуленко Д.В. інформаційна система в реабілітації (http://health.harmoniya.org/ для перегляду потрібно обрати Demi version) в курс Інформаційні технології (за проф.спрямуванням) для спеціальності Фізична терапія, ерготерапія

В культурно-оздоровчому сегменті колективу кафедри вдалось реалізувати цікаві та змістовні подорожі до Львова, замками та Храмами Тернопільщини та Львівщини, до Кракова, Польща.

В науковій діяльності опубліковано спільно колективом кафедри медичної інформатики статті з використанням методів Машинного навчання в журналах індексованих у Скопус.