ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ IMAGEJ В КУРСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Медичне зображення є одним з важливих засобів отримання візуальної інформації про внутрішню структуру й функції людського тіла. При встановленні діагнозу і проведенні лікування лікарі все частіше використовують медичні зображення, які дають основний обсяг інформації про пацієнта і його захворювання.

Комп’ютеризовані методи аналізу медичних зображень можуть забезпечити ефективні інструменти для кількісної та якісної інтерпретації медичних зображень з метою постановки диференційних діагнозів, спостереження під час хірургічного впливу та лікування. Існує ряд програмних продуктів, що дозволяють підняти проблему обробки медичних зображень на якісно новий рівень.

Одним із інструментів, що дозволяє відображати, редагувати, аналізувати, опрацьовувати, зберігати та друкувати медичні зображення є програма Image. Тому, на кафедрі медичної інформатики ТДМУ при викладанні дисципліни «Медична інформатика» для студентів 2 курсу медичного та стоматологічного факультетів було впроваджено використання програми ImageJ при вивченні теми «Обробка та аналіз медичних зображень».

Програма ImageJ дозволяє працювати з дво- та три- вимірними зображеннями, отриманими за допомогою різних методів та джерел.

Студентам запропоновано задачі, які демонструють діапазон можливостей ImageJ при роботі з різними видами зображень.

  • Перш за все, це обрахунок кількості та аналіз клітин на прикладі набору ехімодерних ембріонів.
  • Завдання з обчислення фотосинтезованої частини листка дозоляє навчитися обчислювати площу об’єкта неправильної форми.
  • Цікавою та інформативною є задача з визначення довжини окремого ланцюжка РНК на основі зображення електронної мікроскопії.
    • В медичній практиці важливе місце займає дослідження рідин організму. ImageJ надає можливість проводити плямово-крапковий аналіз. Це дозволяє перехід від якісної ознаки (інтенсивність забарвлення) до кількісної (цифрового еквівалента)
  • При проведенні гістологічних та наукових досліджень вагомим показником є інтенсивність забарвлення тієї чи іншої тканини. Студентам запропоновано показати вплив високожирної дієти на ушкодження печінки у мишей. ImageJ має можливості розкладати колір в спектр і на основі цього зробити висновок про щільність забарвлення.
  • Використання програми ImageJ в курсі медичної інформатики дозволяє майбутнім лікарям отримати ряд навиків з обробки медичних зображень, з подальшим застосуванням в різних галузях медицини. Запланованими завданнями з вивчення програми є розширена обробка зображень, отриманих з різних типів цифрової діагностичної апаратури, а, також, обробка тривимірних зображень.

У роботі підкреслено провідну роль медичних зображень у процесі діагностики. Показано актуальність вивчення методів аналізу медичних зображень у курсі медичної інформатики.

У статті описано досвід використання програми ImageJ при вивченні методів аналізу та обробки медичних зображень на кафедрі медичної інформатики Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.

Читати публікацію