Сверстюк Андрій Степанович

Сверстюк Андрій Степанович

Працює на кафедрі медичної інформатики з листопада 2002 р.

Освіта:

У 1993 році закінчив із відзнакою Тернопільську СШ № 23.

У 1997 році, закінчив Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя та отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю „Радіоапаратобудування”.

Навчаючись у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя отримав дипломи:

1. У 1999 році диплом бакалавра з відзнакою за освітньо-професійною програмою "Електронні апарати".

2. У 2000 році диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю „Біотехнічні та медичні апарати і системи”.

3. У 2001 році диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.05070204 – „Біотехнічні та медичні апарати і системи”.

У 2008 році в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя закінчив аспірантуру.

25 березня 2010 року, під керівництвом д.т.н., професора Лупенка Сергія Анатолійовича та за сприяння д.т.н., професора Марценюка Василя Петровича, захистив кандидатську дисертацію на тему “Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів” у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Диплом кандидата технічних наук ДК № 059827 від 26 травня 2010р.

Свою професійну діяльність Сверстюк Андрій Степанович розпочав із посади інженера по ремонту медичного обладнання, інженера з охорони праці та техніки безпеки в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського (2000-2002 роки).

З 2002 року працював на посадах асистента, доцента кафедри медичної інформатики з фізикою.

У 2012 році Сверстюку А.С. присвоєно вчене звання доцента.

2 жовтня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.01 в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбувся захист дисертаційної роботи на тему «Моделі та методи компартментного математичного моделювання кіберфізичних систем медико-біологічних процесів», на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Науковий консультант: доктор технічних наук, професор кафедри кібербезпеки ТНТУ імені Івана Пулюя, професор Марценюк В.П.

Протягом 2019 року був офіційним опонентом 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 58.052.01 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Входив в оргкомітет міжнародної конференції, яка проіндексована в науково-метричній базі Scopus (1st International Workshop Information-Communication Techologies&Embedded Systems, 14-15 November, Mykolaiv, 2019).

В період 2018-2020 роки був головою екзаменаційної комісії в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на кафедрі біотехнічних систем.

Є автором понад 50 наукових праць, в тому числі одного підручника, одного навчального посібника та трьох авторських свідоцтв на комп’ютерні програми.

Наукові інтереси:

Моделювання та методи сумісної обробки синхронно зареєстрованих кардіосигналів серцево-судинної системи людини; оптимальне керування стадіями полімеразно-ланцюгової реакції.

Основні наукові публікації