Наукові публікації - Кравець Н.О.

 

Перелік публікацій


 Підручники, посібники, монографії

2.  Biophisics and medical informatics навч. nідручник [ для студ. вищ. навч. закл]  / [Marceniyuk V.P, Diduch V.D., Vakulenko D.V , Kravets N.O., Koval’chuk o.Ya, Semenets A.V.].-Т.: Ukrmedkniga, 2005.-504с.

3.  Навчальний посібник для викладачів природничих і технічних дисциплін «Інклюзивне навчання при порушенні слуху: практики викладання природничих наук». Львів. Простір –М. 2021. – 182 с.

4. Артеріальна осцилографія: нові інформаційні можливості вимірювача артеріального тиску  з програмним комплексом Оранта –АО. Навчально - методичний посібник. Львів. «Магнолія» 2023. – 503 с. (у співавторстві)

5. Arterial oscillography: New capabilities of the blood pressure monitor with the Oranta-AO information system / Monograph: edited by D.V. Vakulenko, L.O. Vakulenko – Nova Science Publishers, Inc. USA., 2023. - 1100 p. Electronic edition.ISBN 979-8-89113-539-0 (eBook) (Web of Scence)

 

Патенти

 1.      Патент на винахід  70461А. Україна МПК 7 В65В5/10. Пристрій для розподілу потоку виробів / Кравець Н.О., Рогатинський Р.М. - №2003098777; заявл. 26.09.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. №10.

2.      Патент на винахід 70509 А. Україна МПК 7 В65В5/10. Пристрій для конвеєрного розподілу виробів / Кравець Н.О., Рогатинський Р.М. - №20031110395; заявл. 18.11.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. №10.

3.      Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О., Кравець Н.О.Патент на корисну модель Реєстраційний номер №104133 від 12.01.2016 Спосіб побудови кореляційного портрету серцево-судинної системи на основі аналізу артеріальної осцилограми.

4.      Грищук Л.А., Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Окусок О.М. Патент на корисну модель Реєстраційний номер №130658 від 2.04.2018 Спосіб побудови кореляційного портрету біохімічного аналізу крові у хворих на туберкульоз.

 

Праці методичного характеру

1. Кравець Н.О. Інтернет-освіта / Н.О. Кравець //  Медична освіта.- 2002.- №2.-С. 51–53.

2.      В.П.Марценюк, Н.О.Кравець, О.Я.Ковальчук. Особливості підготовки студентів підготовчого відділення на кафедрі медичної інформатики / В.П.Марценюк, Н.О.Кравець, О.Я.Ковальчук. // Медична освіта.- 2003

3.      Марценюк В.П., Кравець Н.О. Про досвід викладання курсу “Інформаційні технології в галузі”/ Марценюк В.П., Кравець Н.О. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. -Випуск XVI.- 2006

4.  Марценюк В.П. Кравець Н.О.Використання сучасних інформаційних технологій  в навчальному процесі ТДМУ ім..І.Я.Горбачевського./ Марценюк В.П., Н.Кравець // Вісник СНУ ім.. Володимира Даля.-2012.-№1.-С.45-48.

5.  Кравець Н.О.Досвід викладання інформаційних технологій ва галузі на кафедрі медичної інформатики з фізикою / Н.О.Кравець // Медична освіта.-2012.-№ .- 3

6.  Кравець Н.О., Климук Н.Я. Інтеграція діяльності спеціалізованих відділів як чинник зростання рейтингу вузу / Н.О., Кравець,  Н.Я.Климук //Медична освіта.-2014.-№ 3.- С.-85-88

7.  Кравець Н.О., Семенець А.В., Климук Н.Я. Застосування відкритого програмного комплексу ImageJв курсі вивчення медичної інформатики./ Н.О. Кравець, А.В. Семенець, Н.Я.Климук // Медична освіта.-2014.-№ 4.- С.-63-68

8.  Сверстюк А.С., Кравець Н.О., Вакуленко Д.В. Підхід до застосування сервісу WOLFRAMALFA для математичного моделювання в медицині і фармації на прикладі розв’язання задач фармокінетики./ Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, Д.В. Вакуленко // Медична інформатика.-2015.-№ 1.- С.47-51

9.  Кравець Н.О.,Сверстюк А.С. Впровадження Google-сервісів в навчальний процес як ефективна  умова комунікації та співпраці учасників навчального процесу / Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-2015.-№2.-С.132-135

10.  Кравець Н.О.,Семенець А.В.,Сверстюк А.С.Застосування відкритого програмного комплексу для обробки медичних зображень MeVisLab при вивченні курсу «Медична інформатика»/ Н.О.Кравець, А.В.Семенець, А.С.Сверстюк // Медична інформатика.- 2015.-№.4. –С.66-73

11.  Семенець А.В., Марценюк В.П., Кравець Н.О., Климук Н.Я, Сверстюк А.С., Кучвара О.М. Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу «Медична інформатика»/ Н.О.Кравець, А.В.Семенець, А.С.Сверстюк // Медична освіта - 2016.-№.1. –С.93-100

12.  Семенець А.В., Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., Кучвара О.М/ Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування/  А.В. Семенець, Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара / /Медична освіта - 2018.-№.4. –С.172-178

13.  Вакуленко Д.В., Добровольська  А.М., Климук Н.Я., Семенець А.В., Кравець Н.О./ Професійна мотивація майбутніх лікарів та їх ІТ-компетентність/ Monografia poconferencyjna. Science, Research, Development # 10, London 2018

14.  ВакуленкоД.В.,  Семенець А.В., Кравець Н.О., Климук Н.Я., Кучвара О.М., Кутакова О.В, Гевко О.В/ Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування/  Д.В. Вакуленко,  А.В.Семенець, Н.О. Кравець, Н.Я Климук, О.М.Кучвара / Медична освіта - 2018.-№.4. –С.172-177

15.  Вакуленко Д.В., Добровольська Н.М., Кравець Н.О., Климук Н.Я./ Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у галузі медичної освіти України /  Д.В. Вакуленко, Н.М.Добровольська, Н.О. Кравець, Н.Я. Климук, / Медична освіта - 2019.-№.3. –С.58-62

16. Vakulenko D, Kravets N, Klymuk N, Berezovska I, Dobrovolska  A./ The Useof Information and Communication Technology in Higher Medical Institution in Ukraine : Gaining Experience/ D.Vakulenko, N.Kravets, N.Klymuk, I.Berezovska, A. Dobrovolska / Hands-on Science. Science Education. Discovering and understanding the wonders of Nature – 2020-C.298-302. ISBN 978-84-8158-841-5.

17. Марценюк В.П.,  Сверстюк А.С., Семенець А.В., Климук Н.Я., Кравець Н.О., Кучвара О.М., Паляниця Ю.Б. Дослідження стійкості математичної моделі кіберфізичної біосенсорної системи клініко-лабораторної діагностики. Матеріали конференції «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації» 17-18 вересня 2020 р.: Тернопіль, 2020. – С. 79.

18. Кравець Н.О./Формування інноваційної основи системи соціальних програм у громадському здоров’ї. // Матеріали другого  міжнародного україно-німецького  симпозіум «Громадське здоров'я в соціальному і освітньому просторі - виклики в умовах реформування і перспективи розвитку», 22-24 вересня 2020 р.Тернопіль,2020.-С. 114-118.

19. Кравець Н.О. /Контроль атмосферного повітря як необхідна складова соціальних програм громадського здоров’я// Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», 22-24 квітня 2021 р. Тернопіль 2021.

20. Запорожан Л.П., Кравець Н.О. /Стратегія планування соціальних програм у громадському здоров’ї. // Л.П. Запорожан , Н.О.Кравець / Вісник соціальної гігієни-2021.-№1. С.66-70

21. Вакуленко Д.В.,  Семенець А.В., Климук Н.Я., Кравець Н.О., Кучвара О.М./Можливості застосування WOLFRAM ALFA при вивченні сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності для здобувачі PhD ННІ медсестринсва/ Д.В.Вакуленко,  А.В.,Семенець, Н.Я.Климук, Н.О.Кравець Н.О., О.М.Кучвара "Вісник медичних і біологічних досліджень"/ 2021-№3.

22. Martsenyuk, V.P., Vakulenko, D.V., Hryshchuk, L.A., Vakulenko, L.O., Kravets, N.O., Klymuk, N.Y.On the Development of Directed Acyclic Graphs in Differential Diagnostics of Pulmonary Diseases with the Help of Arterial Oscillogram Assessment (2022) Mechanisms and Machine Science, 107, pp. 157-173. Scj 0.159

23. Кравець Н.О. / Шляхи підвищення реалізації соціальних програм у громадському здоров’ї // Матеріали ІІІ наукового симпозіумі з міжнародною участю «Громадське здоров’я в глобальному та регіональному просторі – виклики в умовах пандемії COVID-19 та перспективи розвитку», 2021р. Тернопіль 2021

24. Vasyl Martseniuk; Serhii Lupenko; Andrii Semenets; Dmytro Vakulenko; Nataliia Kravets; Nataliya Klymuk / On Data Mining Technique for Differentiation Condition of Football Players Using of Arterial Oscillography/ Conference: 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) September 2021 DOI: 10.1109/ACIT52158.2021.9548644

25. Martsenyuk, V.P., Vakulenko, D.V., Hryshchuk, L.A., Vakulenko, L.O., Kravets, N.O., Klymuk, N.Y.On the Development of Directed Acyclic Graphs in Differential Diagnostics of Pulmonary Diseases with the Help of Arterial Oscillogram Assessment (2022) Mechanisms and Machine Science, 107, pp. 157-173. Scj 0.159.Q-3

26.     Климук Н.Я., Кравець Н.О. / Особливості надання страхового захисту від COVID  - 19 // Матеріали IV наукового симпозіумі з міжнародною участю участю «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі  – виклики в умовах глобалізації суспільства та перспективи розвитку», 2022 р. Тернопіль 2022"Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України"/2022-№2.-С.-69-72

27.     Кравець Н.О., Климук Н.Я / Соціальні програми під час війни // Матеріали V наукового симпозіумі з міжнародною участю участю «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах воєнного стану та перспективи розвитку», 2023 р. Тернопіль 2023 "Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України"/2023-№3.С.74-76

27.     Марценюк В.П., Багрій-Заяць О.А., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., Кравець Н.О., Кучвара О.М. Математичне моделювання відгуку потенціометричного біосенсора для визначення α-чаконіну: Стан і перспективи харчової науки та промисловості: матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції, м. Тернопіль, 28–29 вересня 2023 р. ТНТУ, 2023. С.-.111-115